Hướng dẫn tạo tài khoản mới

1. Tạo tài khoản trên máy tính (Laptop):

2. Tạo tài khoản trên điện thoại: